Sunday, January 11, 2015

KELAPA - KAJIAN SOSIOEKONOMI


TANAMAN KELAPA (Cocos nucifera) merupakan sejenis tanaman yang telah lama diusahakan di negara kita yang merupakan keempat terpenting selepas Kelapa Sawit, Getah dan Padi. Kebanyakan tanaman kelapa di Malaysia terdapat di sekitar pesisiran pantai terutama di Bagan Datoh, Sabak Bernam, Batu Pahat, Muar, Pontian, Bachok, Besut dan Kuala Terengganu. Pada tahun 2005, keluasan tanaman kelapa adalah 121,011 hektar, tetapi pada tahun 2007, keluasan telah berkurang kepada 109,185 hektar dan pada tahun 2011 keluasan tersebut telah berkurangan menjadi 110,000 hektar (Jabatan Pertanian 2012). Kajian penulis juga mendapati terdapat beberapa jenis kelapa yang ditanam, antaranya ialah kelapa Tinggi Malaya (Malayan Tall), kelapa Mawa, kelapa Rendah Malaya dan kelapa Pandan. Fakta mendapati didaerah Hilir Perak kawasan tanaman kelapa tertumpu di Bagan Datoh dan Hutan Melintang manakala di Perak Tengah pula ialah di Daerah Manjung Selatan. Rekod juga menunjukkan tanaman kelapa sangat terkenal di Bagan Datoh pada masa dahulu. Tetapi kini keluasan kawasannya sudah mula berkurang berbanding dengan jumlah keluasan kawasan tanaman kelapa sawit. Nisbah keluasan tanaman kelapa dengan tanaman kelapa sawit di Bagan Datoh kini sudah menjadi 60:40. Di Hutan Melintang, nisbahnya menurun lagi kepada 40:60. Di Daerah Manjung Selatan, nisbah perbandingan keluasan kawasan antara kedua-dua tanaman tersebut terus menurun kepada 20:80. Pelbagai masalah semasa yang dihadapi oleh pekebun kecil kelapa terutamanya harga kelapa yang terlalu rendah berbanding dengan harga kelapa sawit. Masalah-masalah lain seperti serangan serangga perosak, penyakit, rumpai dan lain-lain. Senario yang dipapar menunjukkan bahawa terdapat berbagai-bagai masalah yang dihadapi oleh pekebun kecil kelapa yang menyebabkan mereka beralih kepada aktiviti menanam pokok kelapa sawit. Artikel petang Sabtu ini sambil menonton TV Astro filem Hindustan saya menulis dalam "Anim Agro Technology" satu laporan kajian pada 2012 oleh pasukan akademik dari UPSI mengenai satu hasil kajian sosioekonomi terhadap pekebun kecil kelapa di kawasan Hilir Perak dan Perak Tengah untuk dibuat rujukan.

Kita semua tahun yang kebanyakan pekebun kecil kelapa mempunyai pendapatan purata dalam lingkungan RM500 sebulan (Kajian oleh Jabatan Pertanian dan MARDI, 2009). Ini jelas menunjukkan bahawa pendapatan purata mereka berada di bawah paras kemiskinan di mana di Semenanjung Malaysia, paras kemiskinan adalah sebanyak RM750 sebulan. Ini disebebkan hasil pengeluaran kelapa Malayan Tall dan varieti tradisional adalah rendah. Oleh kerana pengeluaran kelapa negara tidak mencukupi untuk menampung permintaan pasaran tempatan, pihak kerajaan terpaksa mengimport kelapa dari luar negara untuk kegunaan kilang dan segar seperti dari Indonesia. Akibatnya berlaku lambakan bekalan kelapa yang menyebabkan harga kelapa menurun dalam pasaran. Kesukaran mendapatkan pekerja kerana upah yang murah juga menjejaskan indsutri penanaman kelapa. Selain itu kajian saya juga mendapati yang terdapat masalah pemasaran hasil kelapa dan juga masih kurang nilai tambah hasil kelapa. Pokok kelapa yang tinggi dan kesukaran memetik hasil sering menyebabkan banyak buah kelapa yang tidak dapat dipetik oleh pemiliknya. Teknik memetik kelapa menggunakan beruk yang diamalkan di kawasan pantai timur jarang dilakukan dikawasan kajian.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk dapat info sama ada berlaku proses meningkatkan Sosioekonomi Pekebun Kecil Kelapa Di Daerah Hilir Perak dan Daerah Perak Tengah. Objektif kajian ini adalah untuk mengesan tahap sosioekonomi pekebun kecil kelapa di Daerah Hilir Perak dan Daerah Perak Tengah. Ia juga bertujuan untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pekebun-pekebun kecil kelapa dan meneliti keberkesanan peranan yang dimainkan oleh agensi kerajaan di dalam membantu pekebun kecil kelapa. Selain itu tujuan kajian bagi mengenal pasti kaedah pemasaran yang ditawarkan oleh pekebun kecil kelapa di Daerah Hilir Perak dan Daerah Perak Tengah. Pasukan kajian ini akan memberi cadangan berkaitan dasar pengeluaran hasil kelapa di Daerah Hilir Perak dan Daerah Perak Tengah. Keputusan yang diperoleh memberi gambaran tentang status ekonomi pekebun kecil yang rendah atau sekadar cukup untuk sara diri. Tingkat simpanan yang rendah atau negatif memberi indikasi pekebun kecil kelapa mempunyai tingkat keupayaan kewangan dari segi modal yang rendah. Keadaan ini menerangkan kesukaran yang mereka hadapi untuk menjalankan aktiviti tanam semula yang secara umumnya memerlukan modal yang besar.

Antara hasil kajian menunjukkan majoriti 326 orang petni (79.58%) menanam jenis pokok Kelapa Tinggi, diikuti seramai 71 orang (17%) menanam kelapa jenis Matag. Manakala selebihnya seramai 10 orang (2.42%) dan 6 orang (1%) menanam jenis kelapa Mawa dan Pandan. Perbezaan tingkat pendapatan per ekar yang diperoleh pekebun kecil kelapa yang menanam Kelapa Tinggi, kelapa sawit, kelapa Matag. Berdasarkan dapatan kajian seramai 245 orang (56.19%) pekebun yang menanam pokok kelapa tinggi, mendapat purata hasil bulanan sebanyak RM291.66 sebulan. Daripada 223 orang (51.15%) pekebun yang menanam kelapa sawit pula, purata hasil kelapa sawit yang diperoleh adalah sebanyak RM665.00 sebulan. Seramai 60 orang (13.76%) pekebun kecil kelapa Matag mendapat purata pulangan bulanan sebanyak RM641.00. Mengikut respons pekebun kecil kelapa agensi yang paling banyak memberi sumbangan untuk meningkatkan pendapatan mereka ialah Lembaga Pertubuhan Peladang Kawasan iaitu (56.0%), diikuti dengan Jabatan Pertanian Negeri atau Kawasan (52.1%), Jabatan Pertanian Persekutuan (9.9%), FAMA (8.9%), lain-lain agensi seramai 23 orang (5.3%), dan agensi yang paling sedikit memberi sumbangan kepada pekebun kecil kelapa ialah MARDI (4.6%).

Hasil temuan lain adalah dimana sebanyak 61.7% pekebun kecil kelapa menyatakan mereka tidak pernah menghadiri sebarang kursus yang disediakan oleh agensi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan. Manakala seramai 35.6% pernah menghadiri kursus yang dianjurkan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang Kawasan, Jabatan Pertanian dan FAMA. Beberapa keperluan pekebun kecil ialah modal, baja dan racun, projek hiliran berasaskan kelapa, bantuan mesin, bantuan sokongan dan benih dan baja. Sebanyak 35% responden berpendapat kaedah paling berkesan dalam membantu mereka meningkatkan taraf hidup ialah subsidi wang, baja, benih, latihan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain manakala 23% yang lainnya menyarankan kerajaan agar menggantikan tanaman kelapa kepada tanaman kelapa Matag. Langkah-langkah lain yang disarankan ialah menggantikan tanaman kelapa dengan tanaman kelapa sawit, melibatkan diri dengan perniagaan, campur tangan kerajaan dalam aspek penentuan harga dan kawalan kemasukan kelapa import. Dari 409 pekebun kelapa yang memberikan maklum balas, seramai 292 Orang (71.4%) menjual kelapa melalui orang tengah dan selebihnya. Menggunakan kaedah lain. Ada juga mereka yang menjual sendiri, melalui FAMA, terus kekilang kelapa dan cara lain. Kajian juga mendapati tidak ramai ramai pekebun kelapa menghasilkan produk sampingan dari kelapa. Hanya 93 daripada responden terlibat dalam usaha berkenaan. Produk sampingan yang diusahakan oleh pekebun kelapa Kerisik, Minyak kelapa dara, Arang, Dodol dan Nata de coco serta Kraf tangan. Selain itu produk lain adalah Sabun, Fiber, Hampas kelapa, Coconut peach dan Papan lapis.

Pasukan Pengkaji juga membuat beberapa cadangan iaitu seperti keperluan mengawal harga kelapa supaya stabil. Antara salah satu caranya ialah dengan mewujudkan pusat pengumpulan kelapa untuk menstabilkan harga. Kerajaan harus lebih berfungsi sebagai pemborong dan menghalang pengimportan kelapa dari luar negara atau mengawal kemasukan kelapa import. Mengawal penanaman semula kelapa supaya tidak digantikan dengan tanaman lain seperti kelapa sawit. Langkah ini adalah untuk memastikan ladang kelapa tidak berkurang yang boleh menyebabkan keluaran kelapa negara menurun. Seterusnya adalam untuk meningkatkan bantuan kerajaan dalam aktiviti penanaman semula seperti membiayai aktiviti penebangan, pembersihan, perparitan, membina jalan ladang, benih, baja, racun serta kos guna tenaga. Ia juga mencadangkan agar ditingkatkan pembenihan kelapa hibrid seperti Matag, Mawa dan Pandan bagi membolehkan pekebun kecil kelapa menanam semula menggunakan jenis benih yang berkualiti. Pada masa ini harga benih kelapa Matag terlalu mahal dan kurang di pasaran. Selain itu, penanam semula kelapa juga perlu dibantu bagi mengawal haiwan perosak yang menjadi masalah kepada pekebun kecil kelapa. Dicadangkan penggunaan minyak asap cair untuk menghalau haiwan perosak di kebun kelapa. Seterusnya adalah dapat meningkatkan peranan agensi kerajaan yang terlibat dalam memberi khidmat nasihat dan latihan yang berkesan dalam semua aspek penanaman, pemprosesan, penggunaan, pemasaran dan meningkatkan nilai tambah hasil kelapa. 

Ada juga idea yang mencadangkan untuk menubuhkan sebuah Lembaga Kelapa Negara bagi membantu pekebun kecil kelapa. Fungsi Lembaga ini ialah untuk (a) Menjalankan dan juga dapat menggalakkan penyelidikan dalam proses pengeluaran, pemprosesan, penstoran dan penggunaan; b) Memberi bantuan subsidi secara konsisten (bulanan) sama seperti nelayan-nelayan, untuk membantu mereka dalam teknologi pengeluaran kelapa dan seterusnya meningkatkan pendapatan mereka. (c) Mengawal dan menyelaras aktiviti dan dasar penyelidikan; (d) Dapat untuk mempertingkatkan kualiti dalam semua aspek untuk kemajuan industri kelapa; (e) Dapat Menyelaras aktiviti pemasaran; (f) Memperluaskan pasaran hasil produk kelapa dalam dan luar negara; (g) Mengumpul, menyatukan dan menyebarkan maklumat; (h) Mengawal selia dan menyelaras aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kelapa seperti aktiviti pemprosesan, penstoran, pengawalseliaan; dan (i) Berfungsi sebagai Baitulmal iaitu pusat yang menyediakan pinjaman jangka pendek yang bersifat qard Al-Hassan.

Antara beberapa tambah baik projek penanaman kelapa juga adalah untuk mempelbagaikan nilai tambah produk kelapa dengan penubuhan kilang seperti produk CCO dan VCO, Sabun, kosmetik dan produk penjagaan kulit, Produk makanan, Kraf tangan, Minyak asap cair (liquid oil) seperti cuka getah, Coconut nets dan kusyen, Nata de coco, Bio Ethanol dan Gula kelapa. Dalam mempelbagaikan industri daripada hasil kelapa dengan untuk menggalakkan “satu kampung satu produk” yang memberi fokus kepada satu produk nilai tambah kelapa sahaja. Dicadangkan satu perancangan yang komprehensif untuk merealisasikan matlamat ini. Selain itu, pengetahuan pekebun kecil juga perlu ditingkatkan untuk membolehkan mereka mempelbagaikan produk kelapa melalui program latihan kemahiran. Perlu juga mewujudkan “Coconut Village” bagi mengumpul semua hasil produk kelapa dan dipasarkan dalam satu tempat. “Coconut Village” boleh dijadikan sebagai pusat tarikan pelancongan di negeri yang mudah menerima pelancong. Kajian bagi meningkatkan sosioekonomi kelapa telah dapat memberi gambaran tentang tahap  sosioekonomi dan masalah yang dihadapi oleh pekebun kecil kelapa di daerah Hilir Perak dan daerah Perak Tengah. Kajian ini juga telah dapat menerangkan apakah peranan yang dimainkan oleh agensi kerajaan dan apakah kaedah pemasaran yang digunakan oleh pekebun kecil kelapa. Secara umumnya, pekebun kecil kelapa di daerah Hilir Perak dan daerah Perak Tengah masih boleh dibantu bagi meningkatkan pengeluaran hasil kelapa dan juga seterusnya meningkatkan sosioekonomi mereka. Agensi kerajaan yang berkaitan masih boleh meningkatkan peranannya bagi memenuhi semua keperluan pekebun kecil kepada daripada aspek penamaan semula sehinggalah menghasilkan produk nilai tambah kelapa. Tingkat pengetahuan pekebun kelapa perlu ditingkatkan terutama bagi mempelbagaikan lagi pengeluaran produk kelapa. Demikian kupasan yang saya dapat kongsi bersama pembaca mengenai hasil dari kajian sosioekonomi yang dijalankan mengenai industri tanaman kelapa di Malaysia. Wasallam!.
TANAMAN INDUSTRI..POKOK KELAPA...
DI PERAK SELANGOR... JOHOR JUGA...
PENDAPATAN RENDAH...RM500 SAJA...
PERLU DITAMBAH... PELBAGAI CARA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP, Malaysia.
(10 Januari 2015)


Saturday, January 10, 2015

KELAPA -KUMBANG PUCUK KELAPA

KUMBANG PUCUK KELAPA (Brontispa longissima) merupakan sejenis perosak tanaman pokok kelapa (Cocos nucifera) yang ditanam di negara kita. Kumbang ini jarang dapat kita lihat kerana jika pokok kelapa sudah tinggi ia perlu disahkan kerosakannya melalui simptom serangan. Kumbang yang menyerang dibahagian pucuk kelapa ini merupakan salah satu perosak utama tanaman kelapa yang kini dilaporkan keluasannya di Malaysia 97,600 hektar pada tahun 2014. Kebanyakan tanaman kelapa kini ditanam oleh sektor pekebun kecil dengan varieti Malayan Tall (70%), Kelapa Matag (8%), Kelapa Pandan (1.5%) dan beberapa varieti kelapa yang lain. Kumbang ini mampu menyerang tanaman kelapa pada semua peringkat umur daripada yang baru ditanam sehingga pokok kelapa yang matang. Serangan yang serius dan berterusan boleh menyebabkan pokok terjejas pertumbuhannya dan mengurangkan hasil kelapa. Apa yang unik mengenai kumbang ini adlah sifatnya yang hidup berkelompok bersama telur, larva dan pupanya didalam lipatan daun kelapa serta pucuk kelapa yang belum terbuka menyebabkan ia agak sukar untuk dikawal. Kumbang ini juga boleh dikenalpasti dengan memasang perangkap agar ia dapat diperiska dimakmal. Artikel petang ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai perosak kelapa iaitu Kumbang Pucuk Kelapa yang perlu dikenali untuk kebanyakan pembaca blog ini.


Antara simptom serangan kumbang ini adalah dimana ia akan menyebabkan daun serta pucuk pokok kelapa menjadi kelihatan perang dan kering. Perkara ini juga aagak serupa dengan serangan serangga lain seperti Kumbang Jalur Merah dan seranganArtona. Apa yang berlaku adalah larva kumbang ini mengakibatkan kerosakkan lebih teruk berbanding dengan serangan oleh kumbang dewasa. Jika serangan serius sebanyak 8 helai daun atau lebih lagi akan rosak dan ini menyebabkan proses fotosintesis pada bahagian daun terjejas. Jika berlaku maka poko kelapa tidak mempu menjalankan proses fotesintesis dimana kesannya pertumbuhan pokok terjejas dan kesannya hasil kelapa berkurangan. Jika dibiarkan kemungkinan pokok kelapa tersebut akhirnya akan mati untuk pokok kelapa yang berumur 2-3 tahun atau kurang lagi. Pemeriksaan dikebun untuk membuat penelitian kehadiran serangga ini  perlu dijalankan secara berjadual untuk pokok kelapa baru ditanam. 


Terdapat beberapa kaedah kawalan kumbang pucuk kelapa ini. Kawalan secara biologi dapat dilakukan dengan menggunakan agen dinamakan Asecodes hispanarum (parasitoid larva) iaitu sejenis penyengat kecil daripada keluarga Euliphidae. Serangga ini dikenalpasti sebagai agen biologi berkesan untuk mengawal kumbang Bronssipa longissima dan yang serupa dengannya. Serangga Asecondes hispanarum ini dilepaskan dikawasan kebun kelapa yang mengalami serangan teruk daripada kumbang ini dengan menggantungkannya pada pelepah atau daun pokok kelapa (Sila lihat foto dibawah). Ia digantung pada pokok kelapa yang rendah dan diikat pada batang pokok kelapa yang telah dewasa dan tinggi. Agen biologi ini akan dapat mengawal perosak Brontispa  ini denagn bertelur dalam larva kubang dan seterusnya akan membunuhnya. Penggunaan agen biologi ini didapati sangat berkesan mengawal kumbang ini. Bagaimana pun untuk mendapatkan khidmat kepakaran bolehlah anda bertanya kepada pegawai pertanian berhampiran untuk bertanyakan penjelasan dan bagaimana hendak mendapatkan agen kawalan biologi yang dinyatakan diatas. Wasallam!.


NAMA KUMBANG.... BRONTISPA...
SERANG PUCUK...DAUN KELAPA...
SERANGAN TERUK...OLEH LARVA...
AGEN BIOLOGI... MENGAWAL DIA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Pusat Pertanian Kelapa Lekir,
Manjung, Perak,
Malaysia.
(9 RabiulAwal 1436H)

Friday, January 9, 2015

KELAPA - KELAPA MGD


KELAPA MGD (Malayan Green Dwarf) merupakan satu varieti kelapa renek yang banyak ditanam di Malaysia sebagai tanaman untuk menghasilkan biji kelapa disamping menjadi tanaman landskap yang mendatangkan hasil. Kelapa varieti ini (Cocos nucifera) dipercayai natif di Malaysia berdasarkan kepada nama diberikan iaitu Malayan Green Dwarf atau Kelapa Renek Hijau (KRH).  Kelapa ini masih belum didaftarkan didalam senarai varieti tanaman Malaysia (National variety listing) tetapu dua lagi kelapa renek telah didaftarkan. Mungkin ada dikalangan pembaca rupa-rupanya ada menanam sepokok dua pokok MGD ini dikawasan keliling rumah terutama mereka yang duduk dikawasan kampong tradisional. Mendengar namanya tentu kita boleh mengagak bahawa pokok kelapa ini adalah jenis renek berbanding dengan jenis kelapa tinggi. Kelapa boleh dibahagikan kepada dua kategori mudah iaitu KELAPA RENEK (Dwarf) dan juga KELAPA TINGI (Tall). Antara varieti kelapa renek yang ada dinegara kita seperti Malayan Green Dwarf (MGD), Malayan Yellow Dwarf (MYD), Malayan Red Dwarf (MRD) dan juga Malayan Brown dwarf (MBD).  Jenis kelapa tinggi pula adalah seperti Malayan Tall (MT), Tagnanan (TAG) dan West African Tall (WAT). Bagaimana pun kini terdapat gabungan diantara kelapa renek dengan kelapa tinggi yang dipanggil sebagai kelapa kacukan (Hibrid) seperti MAWA (Antara Malayan Tall dengan WAT), MATAG (Antara MRD/MYD dengan Kelapa Tagnanan) dan beberapa lagi. Memang banyak varieti kelapa yang ujud diseluruh dunia terutama dikawasan negara yang berpulau-pulau sebagai tanaman penting menjadi sumber ekonomi mereka. Ini kerana tanaman kelapa adalah dari jenis yang lasak dan mempunyai jenis benih yang 'keras kepala' atau 'recalcitrant seeds'. Apa pun artikel malam ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai tanaman kelapa varieti Malayan Green Dwarf untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukkan.


Pokok Kelapa Renek MGD/KRH ini tumbuh menegak dengan ketinggian antara 25-50 kaki pada keadaan biasa. Bentuk kanopo pokok sama dengan kelapa lain iaitu menegak dan berdaun dibahagian pucuk. Ia mempunyai kadar pertumbuhan secara sederhana. Kelapa ini mempunyai susunan daun berputar (Spiral) dengan jenis daun kompoun pinat. Uniknya kelapa MGD ini adalah kerana ia mempunyai warna daun, pelepah dan buah yang hijau cerah. Panjang etial helai daun sekitar 16 -18 inci dengan susunan daun bertentangan pada pelepahnya. Selain earna hijau kadang-kadang ia bercampur dengan warna seperti kekuningan sedikit. Kelapa MGD mempunyai bunga yang berwarna putih kekuningan yang keluar secara spiral mengikut susunan sekali sebulan. Ia menjalankan kaedah pendebungaan berbantu atau oleh agen semulajadi eperti serangga, lebah madu, kumbang dan juga angin. Oleh kerana ia jenis 'pure line' maka buah kelapa yang dihasilkan oleh pokok MGD dalam keadaan terkawal boleh dijadikan benih (walau pun diperingkat semaian kita boleh melalkukan penakaian benih yang tidak sesuai). Pemilihan pokok yang subur dengan buar lebih 80 biji sepokok setahun membolehkan ia amat sesuai untuk di kolersilkan.


Buah Kelapa MGD ini berbentuk Oval atau Bulat dengan warna hijau ketika muda dan akan menjadi coklat kehitaman apabila masak dan gugur (Sila lihat foto disebelah). Buah ini berukuran antara 6 - 12 cm ukurlilit dengan ada lapisan sabut sederhana tebal. Pokok kelapa MGD cepat berhasil berbanding dengan pokok kelapa jenis tinggi (seperti Malayan Tall dan Tagnanan) iaitu hanya mengambil masa 3-4 tahun sahaja. Kebanyakan kelapa tinggi akan mengeluarkan bual selepas 6-7 tahun ditanam. Satu tandan pada umur pokok 5-6 tahun mampu menghasilkan sebanyak 18 - 30 biji kelapa (nuts) bergantung kepada penjagaan tanaman dan amalan agronomi. Walau pun saiz kelapa ini agak kecil daripada kelapa tinggi Malaysn Tall, tetapi beberapa biji yang dibuang dari tandan diperingkat awal (penakaian) membolehkan ia menghasilkan buah kepala MGD yang besar. Kelapa ini boleh digunakan untuk menghasilkan santan dan produk lain berasaskan santan. Air kelapa MGD walau pun tidak seenak kelapa pandan masih boleh diminum sebagai air kelapa.

Penanaman Kelapa MGD dilakukan sebagai tanaman tunggal atau secara intergrasi dengan tama,am lain. Sistem penanaman yang sesuai adalah secara Sistem Tigasegi atau Sistem Empat Segi.  Bagaimana pu teknik menanam secara tigasegi lebih sesuai dilakukan dikawasan kebun petani untuk mendapatkan bilangan kepadatan pokok lebih tinggi. Jarak penanaman adalah 6.5 meter x 6.5 meter untuk memberikan kepadatan sebanyak 272 pokok sehektar. Bagaimana pun jika hendak menanam secara intergrasi adalah dengan nenas disyorkan menanam kelapa dengan jarak 7 meter x 7 meter untuk memberikan kepadatan 204 pokok sehektar. Cara ini membolehkan petani menanam sebanyak 10,790 pokok nenas sehektar. Nenas ditanam dengan jarak 60 cm x 60 cm sama ada secara 6 baris selorong (sebanyak 166 pokok sebaris untuk 12 lorong) atau 5 baris selorong (sebanyak 166 pokok sebaris untuk 13 lorong sehektar). Penanaman secara intergrasi dengan nenas akan memberikan pendapatan lebih kepada petani dan cepat berhasil. Penanaman kelapa MGD boleh juga digalakan dikalangan penduduk kampong sama ada secara komersil atau juga untuk dijadikan pokok hiasan dikawasan rumah atau sepanjang kampong. Ia mudah dijaga dan mampu memberikan hasil kelapa. Wasallam!.
KELAPA MGD... HIJAU WARNANYA...
POKOK RENDAH...LEBAT BUAHNYA...
CEPAT BERHASIL...BENIH DIMANA...
TANAM MGD...  BERBALOIKAH DIA....

By,
M Anem,
Senior Agronomit,
Pusat Pertanian Parit Botak,
Senggarang, Batu Pahat,
Johor, Malaysia,
(13 RabiulAwal 1436H)

Thursday, January 8, 2015

KELAPA - KELAPA MRD


KELAPA MRD (Malayan Red Dwarf) merupakan satu varieti kelapa renek yang banyak ditanam di Malaysia sebagai tanaman untuk menghasilkan biji kelapa disamping menjadi tanaman landskap yang mendatangkan hasil. Kelapa varieti ini (Cocos nucifera) dipercayai natif di Malaysia berdasarkan kepada nama diberikan iaitu Malayan Red Dwarf atau Kelapa Renek Merah (KRM).  Mungkin ada dikalangan pembaca rupa-rupanya ada menanam sepokok dua pokok MRD ini dikawasan keliling rumah terutama mereka yang duduk dikawasan kampong tradisional. Mendengar namanya tentu kita boleh mengagak bahawa pokok kelapa ini adalah jenis renek berbanding dengan jenis kelapa tinggi. Kelapa boleh dibahagikan kepada dua kategori mudah iaitu KELAPA RENEK (Dwarf) dan juga KELAPA TINGI (Tall). Antara varieti kelapa renek yang ada dinegara kita seperti Malayan Green Dwarf (MGD), Malayan Yellow Dwarf (MYD), Malayan Red Dwarf (MRD) dan juga Malayan Brown dwarf (MBD).  Jenis kelapa tinggi pula adalah seperti Malayan Tall (MT), Tagnanan (TAG) dan West African Tall (WAT). Bagaimana pun kini terdapat gabungan diantara kelapa renek dengan kelapa tinggi yang dipanggil sebagai kelapa kacukan (Hibrid) seperti MAWA (Antara Malayan Tall dengan WAT), MATAG (Antara MRD/MGD/MYD dengan Tagnanan) dan beberapa lagi. Memang banyak varieti kelapa yang ujud diseluruh dunia terutama dikawasan negara yang berpulau-pulau sebagai tanaman penting menjadi sumber ekonomi mereka. Ini kerana tanaman kelapa adalah dari jenis yang lasak dan mempunyai jenis benih yang 'keras kepala' atau 'recalcitrant seeds'. Apa pun artikel malam ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai jenis tanaman kelapa varieti Malayan Red Dwarf untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukkan.


Pokok Kelapa Renek MRD/KRM ini tumbuh menegak dengan ketinggian antara 25-50 kaki pada keadaan biasa. Bentuk kanopi pokok sama dengan kelapa lain iaitu menegak dan berdaun dibahagian pucuk. Ia mempunyai kadar pertumbuhan secara sederhana. Kelapa ini mempunyai susunan pengeluaran daun yang berputar (Spiral) dengan jenis daun kompoun pinat. Uniknya kelapa MRD ini adalah kerana ia mempunyai warna daun hijau kekuningan, warna pelepah kining kehijauan dan buah yang berwarna kuning pekat kemerahan. Panjang setiap helai daun sekitar 16 -18 inci dengan susunan daun bertentangan pada pelepahnya. Selain buah MRD warna kuning pekat kemerahan kadang-kadang ia bercampur dengan warna seperti kekuningan sedikit. Kelapa MRD mempunyai bunga yang berwarna putih kekuningan yang keluar secara spiral mengikut susunan sekali sebulan. Ia menjalankan kaedah pendebungaan berbantu atau oleh agen semulajadi eperti serangga, lebah madu, kumbang dan juga angin. Oleh kerana ia jenis 'pure line' maka buah kelapa yang dihasilkan oleh pokok MRD dalam keadaan terkawal boleh dijadikan benih (walau pun diperingkat semaian kita boleh melalkukan penakaian benih yang tidak sesuai). Pemilihan pokok yang subur dengan buar lebih 80 biji sepokok setahun membolehkan ia amat sesuai untuk di kolersilkan.


Buah Kelapa MRD ini berbentuk Oval atau Bulat dengan warna hijau ketika muda dan akan menjadi warna coklat kehitaman apabila masak dan gugur (Sila lihat foto disebelah). Buah ini berukuran antara 6 - 12 cm ukurlilit dengan ada lapisan sabut sederhana tebal. Pokok kelapa MRD cepat berhasil berbanding dengan pokok kelapa jenis tinggi (seperti Malayan Tall dan Tagnanan) iaitu hanya mengambil masa 3-4 tahun sahaja. Kebanyakan kelapa tinggi akan mengeluarkan bual selepas 6-7 tahun ditanam. Satu tandan pada umur pokok 5-6 tahun mampu untuk ia menghasilkan sebanyak 18 - 30 biji kelapa (nuts) bergantung kepada penjagaan tanaman dan amalan agronomi. Walau pun saiz kelapa ini agak kecil daripada kelapa tinggi Malaysn Tall, tetapi beberapa biji yang dibuang dari tandan diperingkat awal (penakaian) membolehkan ia menghasilkan buah kepala MRD yang besar. Kelapa ini boleh digunakan untuk menghasilkan santan dan produk lain berasaskan santan. Air kelapa MRD walau pun tidak seenak kelapa pandan masih boleh diminum sebagai air kelapa. 


Penanaman Kelapa MRD dilakukan sebagai tanaman tunggal atau secara intergrasi dengan tama,am lain. Sistem penanaman yang sesuai adalah secara Sistem Tigasegi atau Sistem Empat Segi.  Bagaimana pu teknik menanam secara tigasegi lebih sesuai dilakukan dikawasan kebun petani untuk mendapatkan bilangan kepadatan pokok lebih tinggi. Jarak penanaman adalah 6.5 meter x 6.5 meter untuk memberikan kepadatan sebanyak 272 pokok sehektar. Bagaimana pun jika hendak menanam secara intergrasi adalah dengan nenas disyorkan menanam kelapa dengan jarak 7 meter x 7 meter untuk memberikan kepadatan 204 pokok sehektar. Cara ini membolehkan petani menanam sebanyak 10,790 pokok nenas sehektar. Nenas ditanam dengan jarak 60 cm x 60 cm sama ada secara 6 baris selorong (sebanyak 166 pokok sebaris untuk 12 lorong) atau 5 baris selorong (sebanyak 166 pokok sebaris untuk 13 lorong sehektar). Penanaman secara intergrasi dengan nenas akan memberikan pendapatan lebih kepada petani dan cepat berhasil. Penanaman kelapa MRD boleh juga digalakan dikalangan penduduk kampong sama ada secara komersil atau juga untuk dijadikan pokok hiasan dikawasan rumah atau sepanjang kampong. Ia mudah dijaga dan mampu memberikan hasil kelapa. Wasallam!.KELAPA MRD... KEMERAHAN WARNANYA...
POKOK RENDAH...LEBAT BUAHNYA...
CEPAT BERHASIL...BANYAK HASILNYA...
TANAM MRD... PASTIKAN ASAL BENIHNYA....

By,
M Anem,
Senior Agronomit,
Pusat Pertanian Parit Botak,
Senggarang, Batu Pahat,
Johor, Malaysia,
(13 RabiulAwal 1436H)

Wednesday, January 7, 2015

BENIH KELAPA MATAG - PROSES SEMAIAN


BENIH KELAPA MATAG (Cocos nucifera) kini merupakan jenis benih kelapa hibrid yang dihasilkan melalui proses pendebungaan silang (Cros pollination) diantara Bunga betina Kelapa Rendah Malaya (MRD atau MYD) dengan bunga jantan daripada Kelapa Tinggi Tagnanan. Kelapa ini mendapat permintaan yang tinggi dikalangan penanam kelapa di Malaysia kerana kemempaunnya menghasilkan buah kelapa yang tinggi dan cepat berhasil berbanding dengan Kelapa Tinggi malaya (Malayan Tall Variety) yang banyak ditanam selama ini. Walau pun kini benih ini agak sukar diperolehi, namun penulis medapat info menyatakan kapasiti pengeluaran benih kelapa Matag dalam negara sekitar 150,000 - 180,000 pada tahun 2014 dan akan meningkat lagi. Pengeluaran benih kelapa hibrid ini hanya boleh dihasilkan oleh Kebun Benih Terpilih yang telah dikhususkan untuk pengeluaran benih hibrid ini. Ini kerana benih kelapa Matag F2 yang dihasilkan darii pokok Matag F1 tidak boleh dijadikan benih tanaman kelapa matag kerana ia mungkin akan menjadi pokok induk asalnya atau dalam bahasa mudah bukan kelapa matag lagi. Terdapat beberapa usahawan nurseri swasta yang mendakwa mempunyai benih kelapa matag ini tetapi perlu disiasat kerana hanya ada 5 pengeluar benih kelapa Matag di Malaysia yang dijamin ketulinannya. Pengeluar tersebut adalah 3 kebun benih iaitu oleh Jabatan Pertanian (Jorak di Johor, Lekir di Perak dan Menumbok, di Sabah), United Plantation Estates di Teluk Intan dan NLFCS Estates di Sg Siput, Perak. Artikel subuh ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai proses penyediaan penuaian hasil dan semaian untuk membuat benih hibrid kelapa Matag untuk pengetahuan dan rujukan pembaca semua.


Penulis dapati penuaian buah kelapa yang telah dikacukan boleh dilakukan selepas 11-12 bulan pendebungaan. Antara kriteria buah kelapa yang sesuai untuk dijadikan biji benih adalah seperti buah kelapa tersebut telah kering dan berwarna perang kehitaman sama ada gugur atau melekat pada tangkai. Buah tersebut mestilah bebas dari serangan penyakit dan perosak. Pastikan ia berkocak semasa biji kelapa digoncang dan pastikan bentuknya adalah normal atau tiada kecacatan yang ketara. Buah yang baik lazimnya mempunyai ukurlilit tidak kurang dari 40 cm garispusat. Kumpulkan semua buah kelapa ini dan bawa kelokasi yang sesuai untuk dibuat pemilihan sebelum proses menyemai. Sebaiknya ia disimpan dibawah kawasan berteduh dengan 50% cahaya dengan tempoh penyimpanan tidak boleh melebihi 30 hari. Peratus percambahan akan berkurangan jika benih tersebut disimpan terlalu lama atau ia akan mengeluarkan tunas jika dikumpulkan. Sediakan tempat semaian sesuai mengikut spesifikasi tapak semaian kelapa. Sebelum biji kelapa disemai, sebaiknya tampuk buah perlu dibuang bagi mempercepatkan percambahan. Pada musim kemarau, sabut kelapa hendaklah dipotong bahagian mata bagi memudahkan penyimpanan air. Pada musim hujan pula benih kelap tidak dipotong bagi mengel;akkan serangan kulat.Tapak Percambahan kelapa Hibrid Matag dikhususkan dimana ia sebaiknya disemai diatas media pasir sungai dengan ketebalan 15 - 30 cm. Media pasir ini hendaklah ditukar setiap 3 pusingan semaian. Pasangkan rumah teduhan dengan memasang jaring hitan bagi 50% cahaya telus untuk melindungi biji kelapa dari panas terik matahari.  Biji benih hendaklah disusun rapat 10 biji sebaris (lebar) dan panjang mengikut kesesuaian tapak semaian. Jika ada 10 biji sebaris dengan 50 biji panjang maka kita mudah menira ada 500 biji satu kelompok ata petak. Jarak petak kepetak lain adalah 1 meter untuk urusan amalan agronomi. Posisi benih diletakkan hendaklah permukaan yang lebar menghala disebelah bawah (lebih stabil). Biji hendaklah dimasukkan 10 cm dalam pasir dan ditimbus 2/3 bahagian dalam pasir. Jangkamasa maksima untuk biji benih kelapa ditapak percambahan adalah selama 3 bulan sebelum dipindahkan ketapak semaian atau kedalam polibeg. Aktiviti ini penting dilakukan oleh pekerja mahir agar peratus percambahan pada tahap tinggi. Wasallam.!

KELAPA MATANG... 12 BULAN...
DIPETIK... PERANG KEHITAMAN...
DIBUANG TAMPUK...IKUT SUSUNAN...
BOLEH PINDAH...LEPAS 3 BULAN....

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Pusat pertanian Lekir,
Manjung, Perak,
Malaysia.
(11 RabiulAwal 1436H) 

Tuesday, January 6, 2015

BENIH KELAPA MATAG - PENAKAIAN

BENIH KELAPA MATAG (Cocos nucifera) kini merupakan jenis benih kelapa hibrid yang dihasilkan melalui proses pendebungaan silang (Cros pollination) diantara Bunga betina Kelapa Rendah Malaya (MRD atau MYD) dengan bunga jantan daripada Kelapa Tinggi Tagnanan. Kelapa ini mendapat permintaan yang tinggi dikalangan penanam kelapa di Malaysia kerana kemempaunnya menghasilkan buah kelapa yang tinggi dan cepat berhasil berbanding dengan Kelapa Tinggi malaya (Malayan Tall Variety) yang banyak ditanam selama ini. Walau pun kini benih ini agak sukar diperolehi, namun penulis medapat info menyatakan kapasiti pengeluaran benih kelapa Matag dalam negara sekitar 150,000 - 180,000 pada tahun 2014 dan akan meningkat lagi. Pengeluaran benih kelapa hibrid ini hanya boleh dihasilkan oleh Kebun Benih KelapaTerpilih yang dikhususkan untuk pengeluaran benih hibrid ini. Ini kerana benih kelapa Matag F2 yang dihasilkan darii pokok Matag F1 tidak boleh dijadikan benih tanaman kelapa matag kerana ia mungkin akan menjadi pokok induk asalnya atau dalam bahasa mudah bukan kelapa matag lagi. Terdapat beberapa usahawan nurseri swasta yang mendakwa mempunyai benih kelapa matag ini tetapi perlu disiasat kerana hanya ada 5 pengeluar benih kelapa Matag di Malaysia yang dijamin ketulinannya. Pengeluar tersebut adalah 3 kebun benih iaitu oleh Jabatan Pertanian (Jorak di Johor, Lekir di Perak dan Menumbok, di Sabah), United Plantation Estates di Teluk Intan dan NLFCS Estates di Sg Siput, Perak. Artikel subuh ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai proses penakaian dan pengurusan di tapak semaian untuk membuat benih hibrid kelapa Matag bagi pengetahuan dan rujukan pembaca semua.


Proses PENAKAIAN anakbenih kelapa Matag dibuat selepas 120 hari bijibenih disemai ditapak semaian. Anak benih yang sihat dan tulin sahaja akan digunakan sebagai benih hibrid kelapa Matag untuk dijual atau diedarkan kepada peserta projek tanaman kelapa tajaan Jabatan Pertanian Malaysia. Benih yang baik dan disahkan ketulinannya dipilih dan diasingkan dengan benih kelapa matag yang tidak normal. Antara ciri benih kelapa Matag yang tidak normal adalah benih dimana warna pelepahnya adalah selain daripada warna hijau, Keemasan atau Jingga Kemerahan. Jika benih tersebut mempunyai Lai Daun yang pendek, jarang, berlingkar atau berputar juga perlu ditakai dan diasingkan. Seterusnya periksa benih kelapa yang mempunyai tangkai pelepah yang panjang, menegak atau kecil kerana ia adalah tidak normal. Anak benih yang berkembar juga perlu ditakai (Sila lihat foto disebelah). Benih hibrid kelapa matag tilin yang normal mempunyai 5-6 helai daun setelah berumur 120 hari dalam semaian dengan ketinggian sekitar 45 cm keatas. Benih hibrid kelapa matag yang tidak normal lazimnya hanya punyai sebanyak 2-4 helai daun dengan ketinggian yang kurang daripada 45 cm.  Penakaian ini mesti dilakukan oleh pekerja yang mahir sahaja dan berpengalaman. Ini kerana jika tersalah pilih dimana benih yang elok dan sihat ditakai, maka rugilah kerana ia mengambil masa lebih 1.5 tahun untuk mendapatkan benih hibrid dari mula proses penyediaannya. 


Semasa penjagaan di Tapak Semaian, penyiraman air yang secukupnya adalah amat penting semasa peringkat biji atau anakbenih disemai di tapak percambahan atau tapak semaian. Kerja penyiraman perlu dijalankan dua kali sehari iaitu pada pagi dan waktu petang. Kekurangan air akan menjejaskan pertumbuhan biji atau anakbenih tetapi jika dilakukan penyiraman berlebihan akan menyebabkan kepada serangan penyakit.  Sistem pengairan dalam tapak semaian yang disyorkan adalah dengan sistem pengairan renjis (Sprinkler System). Pastikan pekerja melakukan kerja dengan baik terutama pada musim panas dan kering. Kawalan rumpai dalam tapak semaian dilakukan sebulan sekali dengan menggunakan tangan atau kaedah lain. Kawalan perosak dan juga penyakit dilakukan mengikut jadual dan berdasarkan kepada pemeriksaan. Pembajaan perlu dilakukan selepas merumpai dimana cara pembajaan yang disyorkan adalah dengan semburan baja foliar yang dibuat bermula 30 hari selepas semaian dan diulangi setiap 15 hari selepas itu. Baja Sebatian NPK 15:15:15 diberikan sebanyak 10 gram sepokok selepas 90 hari selepas disemai dan diulangi setiap bulan.  Pastikan keadaan pelindung dengan jaring hitam sentiasa dalam keadaan baik dan jika rosak ianya perlu diperbaiki. Proses menjaga tapak semaian boleh dijadualkan kepada pekerja yang mahir. Sebaiknya kawasan tapak semaian abakbenih kelapa Matag dipagar dengan chainlink untuk mengelakan sebarang gangguan dari haiwan perosak mahu pun manusia yang cuba mencurinya. Ini kerana benih kelapa hibrid Matag merupakan banih yang paling mahal dikalangan benih tumbuhan dimana harga runcit dijual diantara RM 30.00 - RM 35.000 sebiji.


Anak benih kelapa hibrid Matag yang cukup umur boleh dijual atau diedarkan kepada petani untuk ditanam setelah berumur 4 - 12 bulan. Pilih benih yang normal dan seragam saiznya dan juga warna pelepah yang sama (Ini kerana akan ada kekeliruan jika dicampurkan kesemua tiga varieti CN13, CN14 dan CN15) yang mungkin menyusahkan pemahaman oleh petani. Kalau anakbenih itu hijau nanti dikatakan petani atau pembeli anakbenih kerana ia subur sementara jika ia kuning atau jingga kemerahan dikatakan ia berpenyakit atau tidak sihat. Asingkan mengikut blok dimana warna pelepah ini dikumpulkan dan ditandakan dengan jelas. Proses pengeluaran untuk jualan atau pengedaran kepada petani mengambil masa semala 1 tahun 4 bulan lamanya. Setiap proses pengeluaran perlu dilakukan dengan teliti dan SOP yang betul agar tidak berlaku peratus kejayaan proses ini rendah. Hasil sebenar anakbenih kelapa Matag tidak menentu kejayaannya kerana ia akan menjadi 3 jenis sama ada jadi Benih Kelapa Hibrid Matag, Benih Kelapa Induk Renek (MYD/MYD) atau menjadi Benih Kelapa Tinggi (Induk Jantan). Jika pekerja yang mahir dan cuaca elok maka kadar peratus kejayaan adalah tinggi sebaliknya jika kurang cekap dan cuaca tidak elok kadar kejayaan adalah rendah. Permintaan untuk anakbenih kelapa hibrid Matag adalah kerana ia berpotensi menghasilkan sebanyak 25,000 biji sehektar setahun jika dijaga dengan baik. Kajian penulis dibeberapa lokasi dan penanam kelapa matag di Johor, Perak dan selangor mendapati purata hasil dicapai oleh pekebin kecil dikawasan tersebut diantara 14,000 - 18,000 biji sehektar setahun. Ini merupakan pencapaian amat baik jika dibandingkan dengan hasil kelapa Malayan Tall sekitar 5,000 - 7,000 biji sehektar setahun sahaja. Semuga artikel dalam "Anim Agro Technology" ini mampu memberikan info berguna untuk rujukan anda. Wasalam!.BENIH MATAG... DITAPAK SEMAIAN...
PERLU DISIRAM... PAGI DAN PETANG...
BILA 120 HARI... BUAT PENAKAIAN...
CUKUP UMUR... SESUAI UNTUK JUALAN...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Petak Pembiakan Kelapa,
United Plantation Estates,
Teluk Intan, Perak,
Malaysia.
(12 RabiulAwal 1436H)

Monday, January 5, 2015

BENIH KELAPA MATAG - PEMILIHAN MATAG

BENIH KELAPA MATAG (Cocos nucifera) kini merupakan jenis benih kelapa hibrid yang dihasilkan melalui proses pendebungaan silang (Cros pollination) diantara Bunga betina Kelapa Rendah Malaya (MRD atau MYD) dengan bunga jantan daripada Kelapa Tinggi Tagnanan. Kelapa ini mendapat permintaan yang tinggi dikalangan penanam kelapa di Malaysia kerana kemempaunnya menghasilkan buah kelapa yang tinggi dan cepat berhasil berbanding dengan Kelapa Tinggi malaya (Malayan Tall Variety) yang banyak ditanam selama ini. Walau pun kini benih ini agak sukar diperolehi, namun penulis medapat info menyatakan kapasiti pengeluaran benih kelapa Matag dalam negara sekitar 150,000 - 180,000 pada tahun 2014 dan akan meningkat lagi. Pengeluaran benih kelapa hibrid ini hanya boleh dihasilkan oleh Kebun Benih Terpilih yang telah pun dikhususkan untuk pengeluaran benih hibrid ini. Ini kerana benih kelapa Matag F2 yang dihasilkan darii pokok Matag F1 tidak boleh dijadikan benih tanaman kelapa matag kerana ia mungkin akan menjadi pokok induk asalnya atau dalam bahasa mudah bukan kelapa matag lagi. Terdapat beberapa usahawan nurseri swasta yang mendakwa mempunyai benih kelapa matag ini tetapi perlu disiasat kerana hanya ada 5 pengeluar benih kelapa Matag di Malaysia yang dijamin ketulinannya. Pengeluar tersebut adalah 3 kebun benih iaitu oleh Jabatan Pertanian (Jorak di Johor, Lekir di Perak dan Menumbok, di Sabah), United Plantation Estates di Teluk Intan dan NLFCS Estates di Sg Siput, Perak. Artikel subuh ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai proses penyediaan debunga jantan Tagnanan untuk membuat benih hibrid kelapa Matag untuk pengetahuan dan rujukan pembaca semua.


Proses Pemilihan Benih Matag ini merupakan poses Paling Kritikal dalam penyediaan benih hibrid Kelapa Matag. Oleh kerana kelapa matag terhasil daripada pendebungaan silang maka pemilihan benih tulen perlu dilakukan diperingkat tapak percambahan sebelum dipindahkan ketapak semaian. Pemilihan benih perlu dilakukan dalam mas 2 minggu sehingga 3 bulan selepas ia disemai. Kepakaran pegawai dan pekerja dalam menentukan sama ada benih kelapa tersebut tulen atau tidak adalah berdasarkan kepada kriteria dan kemahiran. Mengikut amalan, kini terdapat 3 jenis kelapa Matag yang telah didaftarkan selaras dengan kriteria warna tunas dan buah kelapa. Kelapa matag CN13 (Matag Green), CN14 (Matag Orange) dan CN15 (Matag Gold) akan dihasilkan bergantun kepada sumber kedua-dua induk jantan dan betina yang digunakan. bagaimana pun kajian penulis dibeberapa lokasi penanaman kelapa matag komersil di beberapa lokasi mendapati warna ini tidak memberikan perbezaan signifikan dalam penghasilan, penjagaan dan faktur lain. 


Kelapa Matag Hijau (CN13) merupakan jenis kelapa kacukan diantara Kelapa Rendah Kuning (MYD) dengan Kelapa tagnanan Hijau. Kelapa matag Oren (CN14) pula adalah hasil kacukan diantara Kelapa Rendah Kuning (MYD) dengan Kelapa Tagnanan Jingga atau Kelapa Rendah merah (MRD) dengan Kelapa Tagnanan Hijau. Begitu juga kelapa Matag Gold merupakan hasil kacukan diantara Kelapa Rendah Merah (MRD) dengan Kelapa Tagnanan Jingga. Selepas pemilihan melalui beberpa cili pada tunas, maka benih kelapa ini boleh dipindahkan ketapak semaian. Anakbenih ini perlu disemai diatas tanah pasir dengan kedalaman 15-30 cm dimana ia juga perlu ditukar setiap 3 kali pusingan semaian. Pasangkan jaring hitan 50% ketelusan cahaya. Susun benih dengan jarak 45 cm x 45 cm dan ditimbus 2/3 dalam tanah pasir. Susunan benih adalah 5 barisan satu petak dan jika dala 20 pokok panjang maka jumlahnya adalah 200 pokok. Anak pokok sesuai diedarkan kepada petani atau dijual selapas 4 bulan dalam semaian. maksimum umur pokok hibrid matag dalam semaian adalah 12 bulan.  Ada juga pihak tertentu yang menyemao anakbenih kelapa hibrid dalam polibeg besar. 


Semua benih yang disemai perlu direkodkan dengan sistematik. Tuliskan tarikh semaian, blok atau buah yang dikait serta bilangan anakbenih yang disemai setiap petak. PENAKAIAN anakbenih adalah proses yang dibuat 120 hari berada ditapak semaian. Anakbenih yang ditakai adalah anakbenih yang tidak normal. Antara benih yang perlu ditakai adalah mempunyai warna pelepah selain daripada hijau, oren atau keemasan (Jingga kemerahan). Buang juga anakbenih yang mempunyai laidaun yang pendek, jarang, berlingkar dan berputar. Juka ditakai pokok yang tangkai pelepahnya panjang, tegak atau kecil saiznya. Anak benih yang kembar juga perlu ditakai. Anakneih normal lazimna mempunyai 5-6 helai daun sementara yang tidak normal cuma ada 2-4 helai daun. Ketinggian anakbenih normal sekitar 45 cm sementara yang tidak normal kurang dari 45 cm. Sila baca artikel berkaitan selepas ini . Wasallam!.BENIH MATAG... HIBRID ASALNYA...

ADA 3 JENIS... HIJAU, OREN DIA...
JENIS GOLD... CN15 DAFTARNYA...
JANGAN KELIRU...SEMUA SAMA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Pusat Pertanian Teluk Baru,
Teluk Intan, Perak,
Malaysia.
(12 RabiulAwal 1436H)